پیش دبستانی و دبستان دو زبانه هوشمند سُــــــها

فرم ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود

*نام :
*نام خانوادگی :
*شماره شناسنامه :
*تاریخ تولد :
*متقاضی پایه :
نام محل تحصیل سال قبل:
*نام و نام خانوادگی :
*میزان تحصیلات :
*عنوان شغل :
*عنوان دقیق شغل :
*شماره همراه :
*نام و نام خانوادگی :
*میزان تحصیلات :
*عنوان شغل :
*شماره همراه :
*تلفن ثابت :
*شماره تماس ضروری :
شماره ویژه تلگرام :
آدرس :
دلیل انتخاب این مرکز :
نحوه آشنایی با مرکز :
تکمیل کننده فرم :
*بارگذاری عکس 4*3 :